Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti

TEMAMEDICA a.s.

se sídlem v Praze 9 – Vysočanech, Bassova 40/10, PSČ 190 00, IČ: 256 13 642, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4979, svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 30.6.2019 od 17:00 hod. v sídle advokátní kanceláře Kubištová & Co., v.o.s. na adrese: Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 - Troja.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, zjištění přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání účetní závěrky za rok 2017 a 2018.
4. Ukončení řádné valné hromady.

Ad 1: Informace: Akcionáři jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti, zástupci fyzických osob předloží plnou moc. Zástupci akcionářů (právnické osoby) se prokáží platným dokladem totožnosti, výpisem z obchodního rejstříku a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Ad 2: Návrh usnesení: Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady: předseda valné hromady a ově-řovatel zápisu z valné hromady - Mgr. Petra Kubištová, nar. 30.6.1984, bytem: Vinohradská 2356/168, 130 00 Praha 3 - Vinohra-dy, zapisovatel valné hromady – Zdeněk Slavíček, nar. 21.1.1963, bytem: Lucemburská 1732/12, 130 00 Praha 3 - Vinohrady. Zdůvodnění: Dle § 422 odst. 1 ZOK je volba orgánů obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti.

Ad 3: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a 2018 a rozhoduje o vypořádání hospo-dářského výsledku v souladu s návrhem statutární ředitelky. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2017 je zisk ve výši 787.703,25 Kč, přičemž tento zisk bude použit na úhradu nerozdělené ztráty předchozích období. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2018 je zisk ve výši 810.088,50 Kč, přičemž tento zisk bude použit na úhradu nerozdělené ztráty předchozích období. Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá statutární ředitelka účetní závěrky za léta 2017 a 2018 ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky zákona o účetnictví a pře-zkoumány předsedou správní rady Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Zisk Společnosti za rok 2017 ve výši 787.703,25 Kč bude z ekonomických důvodů použit na úhradu nerozdělené ztráty předchozích období. Zisk Společ-nosti za rok 2018 ve výši 810.088,50 Kč bude z ekonomických důvodů použit na úhradu nerozdělené ztráty předchozích období.

Pokud akcionáři hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, jsou po-vinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady (návrhy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti). To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společ-nosti.

Mgr. Petra Kubištová, v.r.
statutární ředitelka
TEMAMEDICA a.s.

Stáhněte si pozvánku v pdf

Novinky

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Statutární ředitelka Společnosti upozorňuje vlastníky akcií prohlášených za neplatné více

Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude… více

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno v… více

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si Vás informovat o změně sídla společnosti TEMAMEDICA a.s. S platností od 28.1.2015… více

Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu akciové společnosti TEMAMEDICA a.s. konanou dne 22.12.2014. více

Nový produkt – jednorázové prošívané deky

Rádi bychom Vás informovali, že jsme mezi sortiment jednorázových textilií zařadili nový produkt –… více

Nový produkt – ortopedický sklolaminátový obvaz

Jako úplnou novinku nabízíme ortopedický sklolaminátový obvaz, který je voděodolný, lehký, pevný,… více

Nový produkt - podložky s motivy dětského potisku

Ochranné jednorázové podložky Medixpro máme nově také s motivy dětského potisku. Jednorázové… více

Nový produkt - kýlní síťky

Francouzský výrobce kýlních síťek – v portfoliu 9 variant – polyesterové, polypropylenové,… více

Intemporel – systém pro konturování obličeje

Intemporel je unikátní systém pro konturování obličeje. Nástroj na jedno použití je složen z… více