Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti TEMAMEDICA a.s. (dále též „Společnost“)

se sídlem v Praze 7– Troja, Trojská 69/112, PSČ 171 00, IČ: 256 13 642, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 4979 svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 22.12.2014 od 15:00 hod. na adrese: Bělehradská 572/63, 120 00 Praha 2, v sídle notáře JUDr. Ing. Ondřeje Kličky.

Pořad jednání řádné valné hromady: Zahájení řádné valné hromady, zjištění přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady. Projednání návrhu a schválení nových stanov Společnosti. Odvolání členů dozorčí rady. Odvolání členů představenstva. Volba člena správní rady. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2013. Ukončení valné hromady.

Ad 1: Informace: Akcionáři jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti, zástupci akcionářů předloží úředně ověřenou plnou moc, v případě právnických osob se předkládá též výpis z obchodního rejstříku.

Ad 2: Návrh usnesení: Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady: předseda valné hromady a zároveň jeden ověřovatel zápisu Zdeněk Slavíček, nar. 21.1.1963, bytem Lucemburská 1732/12, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapisovatel valné hromady Jana Křivánková, nar. 5.5.1974, bytem Slunečnicová 1166, 250 82 Květnice, druhý ověřovatel zápisu Jan Slavíček, nar. 29.3.1974, bytem Lucemburská 1732/12, Vinohrady, 130 00 Praha 3, osoba pověřená sčítáním hlasů Mgr. Petra Sutorčíková, nar. 30.6.1984, bytem Laborecká 1902/72, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Zdůvodnění: Dle § 422 odst. 1 ZOK je volba orgánů obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti.

Ad 3: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující změnu stanov Společnosti:

1.) Obsah § 3 se mění tak, že se nahrazuje následujícím novým zněním: „Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Zprostředkování obchodu a služeb“

2.) Obsah § 5 se mění tak, že nahrazuje následujícím novým zněním: „1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.“

3.) V § 6 odst. 2 se nahrazuje slovo „majitele“ slovem „jméno“. § 6 odst. 6 a odst. 7 se vypouštějí.

4.) Obsah § 7 se nahrazuje následujícím novým zněním: „O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada souladu s obecně závaznými právními předpisy. Valná hromada může rozhodnout o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu.“ Z § 8 se vypouští celý odst. 2 a vypouští celá věta druhá v odst. 1 a proto se odstraňuje i veškeré číslování odstavců v § 8.

5.) V § 9 se vypouští odst. 3, odst. 4 se tak v důsledku toho přečíslovává na odst. 3.

6.) V § 10 odst. 1 se vypouštějí následující slova: „na návrh představenstva“. V § 10 se vypouštějí odst. 2 a 4 a odst. 3 se tak v důsledku toho přečíslovává na odst. 2 a odst. 5 na odst. 3.

7.) Obsah § 11 se nahrazuje následujícím zněním: „1. Systém vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov systém monistický. 2. Společnost má tyto orgány: A. Valnou hromadu B. Správní radu C. Statutárního ředitele.“

8.) Na konec § 12 se doplňuje následující věta: „Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.“

9.) § 13 odst. 2 se mění tak, že nově zní: „Do působnosti valné hromady náleží zejména: a) rozhodování o změně stanov, b) jmenování a odvolání likvidátora, c) další kompetence stanovené zákonem.“

10.) Obsah § 14 se nahrazuje následujícím novým zněním: „Valná hromada se svolává v souladu s obecně závaznými právními předpisy.“

11.) V § 15 se v odst. 1 vypouští celá věta druhá. V § 15 odst. 3 se slova: „člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a“ nahrazují slovem „svolavatel“ a vypouští se celá věta druhá. V § 15 odst. 4 se vypouští slovo „dva“. V § 15 odst. 6 se slovo „představenstva“ nahrazuje slovem „svolavatele“. V § 15 odst. 7 se slova: „§ 188 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku“ nahrazují slovy: „§ 423 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)“, lhůta 30 dnů ve větě druhé se nahrazuje lhůtou 15 dnů a celá věta třetí se nahrazuje následující větou: „Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. § 15 odst. 8 se celý vypouští.

12.) V § 16 odst. 1 se nahrazuje slovo „mající“ slovem „vlastnící“ a kvorum 50% kvorem 30%. § 16 odst. 2 se celý vypouští. V § 16 odst. 3 se slova: „obchodní zákoník“ nahrazují slovy: „tyto stanovy nebo ZOK“ a slova: „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy: „těchto stanov nebo ZOK“. V důsledku vypuštění § 16 odst. 2 se přečíslovává odst. 3 uvedeného § na odst. 2 a odst. 4 na odst. 3.

13.) V § 17 se odst. 1 nahrazuje následujícím zněním: „Do působnosti správní rady náleží jakákoli věc týkající se společnosti, pokud ji zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti valné hromady. V § 17 se odst. 2 nahrazuje následujícím zněním: „Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho řádný výkon. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. V § 17 se odst. 3 nahrazuje následujícím zněním: „Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.“

14.) V § 18 odst. 1 se mění tak, že nově zní: „Počet členů správní rady je stanoven na jednoho (1) člena.“ V § 18 odst. 3 se celá věta druhá nahrazuje větou: „To neplatí, má-li společnost jediného člena správní rady. V § 18 odst. 4 se funkční období 5 let nahrazuje obdobím 10 let. § 18 odst. 5 se nahrazuje následujícím novým zněním: „Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.“

15.) § 19 se celý zrušuje.

16.) Obsah§ 20 se nahrazuje následujícím zněním: „1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. 2. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.“

17.) V § 21 se z nadpisu vypouští slovo „, složení“ a znění § 21 se nahrazuje následujícím zněním: „1. Společnost má jednoho statutárního ředitele. 2. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Má-li správní rada jen jediného člena, může být statutárním ředitelem tento člen správní rady. 3. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 4. Délka funkčního období statutárního ředitele je 10 (slovy: deset) let. 5. V případě smrti statutárního ředitele, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového statutárního ředitele.

18.) § 22 se celý zrušuje.

19.) Obsah § 25 se nahrazuje následujícím zněním: „Společnost není povinna vytvářet rezervní fond. O zrušení již existujícího rezervního fondu a o naložení s jeho zůstatkem rozhoduje statutární ředitel společnosti.“

20.) V § 26 se v odst. 1 vypouští celá věta druhá.

21.) V § 27 se vypouští slova: „jak je definováno v § 17 obchodního zákoníku“.

22.) Název § 28 se mění následovně: „Podřízení se ZOK“, přičemž se nahrazuje i celé znění § 28, které nově zní následovně: „Společnost se řídí pravidly stanovenými ZOK. Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřídila ZOK jako celku.“

23.) Z § 29 se vypouští celý odst. 2, 3 a 6, a odst. 4 se v důsledku toho přečíslovává na odst. 2 a odst. 5 na odst. 3.

24.) Kde se v těchto stanovách stanoví o „představenstvu“, v jakémkoliv tvaru slova, nahrazuje se takové slovo slovním spojením „statutární ředitel“ v příslušném tvaru tohoto slovního spojení dle smyslu daného ustanovení. Kde se v těchto stanovách stanoví o „dozorčí radě“, v jakémkoliv tvaru slovního spojení, nahrazuje se takové slovní spojení spojením „správní rada“ v příslušném tvaru tohoto slovního spojení dle smyslu daného ustanovení. Zdůvodnění: Vzhledem ke změnám právní úpravy účinným od 1.1.2014 představenstvo navrhuje změnu stanov společnosti, když dochází zejména k následujícím změnám. Mění se způsob zastupování a podepisování za společnost v návaznosti na změnu vnitřní struktury společnosti na tzv. monistický systém. Přímo ze zákona došlo ke změně formy akcií na akcie na jméno, a to s účinností od 1.1.2014. Mění se způsob zvyšování a snižování základního kapitálu zejména odkazem na zákonnou úpravu ZOK, mění se způsob svolávání valné hromady, a to rovněž odkazem na zákonnou úpravu ZOK zveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti (podstatně flexibilnější a míň nákladné než v deníku Sport). Celkově dochází k přizpůsobení stanov nové právní úpravě ZOK a již zmíněné změně vnitřní organizace (orgánů) Společnosti, s čímž souvisí přejmenování orgánů společnosti, úprava jejich kompetencí odpovídající ZOK, zrušení odkazů na ustanovení obchodního zákoníku, zrušení některých ustanovení opsaných z obchodního zákoníku a jejich nahrazení odkazy na ZOK. Dochází též k podřízení se Společnosti ZOK jako celku, a to ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK, protože zdvojenost režimu právní úpravy může fungování společnosti značně komplikovat, jako jednodušší a výhodnější je obecně považováno podřízení se ZOK. Návrh změny stanov byl projednán a schválen představenstvem. Ad 4: Návrh usnesení: Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává člena dozorčí rady Ing. Pavla Feigla, nar. 30.5.1965, bytem: V kolkovně 909/6, Staré Město, 110 00 Praha 1. Zdůvodnění: Valná hromada má takové oprávnění dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK. Schválením změny stanov Ad 3 dochází ke změně vnitřní struktury orgánů Společnosti, a proto Společnost odvolává členy původních orgánů a volí členy nových orgánů. Ad 5: Návrh usnesení: Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává člena představenstva Zdeňka Slavíčka, nar. 21.1.1963, bytem: Lucemburská 1732/12, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává člena představenstva Dagmar Hendrychovou, nar. 23.4.1954, bytem: Banskobystrická 2082/7, Dejvice, 160 00 Praha 6. Zdůvodnění: Valná hromada má takové oprávnění dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK. Schválením změny stanov Ad 3 dochází ke změně vnitřní struktury orgánů Společnosti, a proto Společnost odvolává členy původních orgánů a volí členy nových orgánů. Ad 6: Návrh usnesení: Valná hromada s účinností k dnešnímu dni volí člena správní rady Zdeňka Slavíčka, nar. 21.1.1963, bytem: Lucemburská 1732/12, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Zdůvodnění: Valná hromada má takové oprávnění dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK. Schválením změny stanov Ad 3 dochází ke změně vnitřní struktury orgánů Společnosti, a proto Společnost odvolává členy původních orgánů a volí členy nových orgánů. Ad 7: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2013 je zisk ve výši 3.986.000,– Kč. Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předložilo představenstvo písemně s pozvánkou účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána představenstvem Společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Pokud akcionáři hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, jsou povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady (návrhy jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti). To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti.

Zdeněk Slavíček předseda představenstva TEMAMEDICA a.s.

Novinky

Informace o přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií

Vyzýváme všechny akcionáře společnosti TEMAMEDICA a.s., IČ 256 13 642, aby splnili svou povinnost… více

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Statutární ředitelka Společnosti upozorňuje vlastníky akcií prohlášených za neplatné více

Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude… více

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno v… více

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si Vás informovat o změně sídla společnosti TEMAMEDICA a.s. S platností od 28.1.2015… více

Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu akciové společnosti TEMAMEDICA a.s. konanou dne 22.12.2014. více

Nový produkt – jednorázové prošívané deky

Rádi bychom Vás informovali, že jsme mezi sortiment jednorázových textilií zařadili nový produkt –… více

Nový produkt – ortopedický sklolaminátový obvaz

Jako úplnou novinku nabízíme ortopedický sklolaminátový obvaz, který je voděodolný, lehký, pevný,… více

Nový produkt - podložky s motivy dětského potisku

Ochranné jednorázové podložky Medixpro máme nově také s motivy dětského potisku. Jednorázové… více

Nový produkt - kýlní síťky

Francouzský výrobce kýlních síťek – v portfoliu 9 variant – polyesterové, polypropylenové,… více

Intemporel – systém pro konturování obličeje

Intemporel je unikátní systém pro konturování obličeje. Nástroj na jedno použití je složen z… více