Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno v dodatečné přiměřené lhůtě

Vyzýváme opakovaně všechny akcionáře společnosti TEMAMEDICA a.s., IČ 256 13 642, kteří tak dosud neučinili, aby dodatečně splnili svou povinnost dle ust. § 3 odst. 1 zák. č. 134/2013 Sb. a předložili listinné akcie na majitele, které jsou v jejich držení, k výměně těchto listinných akcií na majitele za listinné akcie na jméno v souvislosti se změnou formy akcií učiněnou zák. č. 134/2013 Sb., a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.

______________________________________________________________________________

představenstvo společnosti TEMAMEDICA a.s. se sídlem Bassova 40/10, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 256 13 642 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4979 (dále jen „Společnost“)

výzvou zveřejněnou způsobem pro svolání valné hromady dne 1.4.2014 vyzvalo akcionáře společnosti vlastnící akcie na majitele k výměně těchto akcií za akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem č. 134/2013 Sb. Akcionáře, kteří tak v zákonné lhůtě do 30.6.2014 neučinili a neučinili tak ani v mezidobí poté, ač tak mohli kdykoliv učinit, představenstvo společnosti TEMAMEDICA a.s. proto tímto opakovaně vyzývá dle ust. § 3 zákona č. 134/2013 Sb. a současně již dle ust. § 537 zák. č. 90/2012 Sb., aby v náhradní přiměřené lhůtě nejpozději do 31.8.2016 předložili své listinné akcie na majitele Společnosti, které jsou v jejich držení, k výměně za listinné akcie na jméno a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Jednoznačná identifikace akcionáře bude uvedena na každé akcii na jméno. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží originál akcie/akcií, nebo hromadné/hromadných akcie/akcií, fyzické osoby platný průkaz totožnosti, právnické osoby výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku ne starší tří měsíců. Pokud se akcionář nechá zastupovat, pak z plné moci musí být zřejmé datum narození a bydliště akcionáře fyzické osoby, nebo IČ a sídlo právnické osoby. Současně akcionář sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a Společností, emailovou adresu, pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty. Výměnu akcií a zápis do seznamu akcionářů je možné provést v sídle společnosti na adrese Bassova 40/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany, v pracovní dny od 9.00 do 12.00. Termín výměny akcií je třeba dohodnout nejméně 2 (dva) pracovní dny předem na telefonním čísle +420 602 221 001. Statutární ředitelka Společnosti upozorňuje, že akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k výměně a poskytnutím údajů pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení, ani nemá nárok na výplatu dividendy, rozhodne-li společnost o rozdělení zisku. V případě, že akcionář nepředloží akcie na majitele k výměně v souladu s touto výzvou nejpozději ve shora uvedené náhradní přiměřené lhůtě, bude Společnost postupovat dle ust. § 537 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. tak, že nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné a bude s nimi naloženo v souladu se zákonem.

Mgr. Petra Sutorčíková statutární ředitelka společnosti TEMAMEDICA a.s.

Novinky

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Statutární ředitelka Společnosti upozorňuje vlastníky akcií prohlášených za neplatné více

Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude… více

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno v… více

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si Vás informovat o změně sídla společnosti TEMAMEDICA a.s. S platností od 28.1.2015… více

Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu akciové společnosti TEMAMEDICA a.s. konanou dne 22.12.2014. více

Nový produkt – jednorázové prošívané deky

Rádi bychom Vás informovali, že jsme mezi sortiment jednorázových textilií zařadili nový produkt –… více

Nový produkt – ortopedický sklolaminátový obvaz

Jako úplnou novinku nabízíme ortopedický sklolaminátový obvaz, který je voděodolný, lehký, pevný,… více

Nový produkt - podložky s motivy dětského potisku

Ochranné jednorázové podložky Medixpro máme nově také s motivy dětského potisku. Jednorázové… více

Nový produkt - kýlní síťky

Francouzský výrobce kýlních síťek – v portfoliu 9 variant – polyesterové, polypropylenové,… více

Intemporel – systém pro konturování obličeje

Intemporel je unikátní systém pro konturování obličeje. Nástroj na jedno použití je složen z… více