Informace o přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií

Výzva k odevzdání listinných akcií k výměně za zaknihované

Vyzýváme všechny akcionáře společnosti TEMAMEDICA a.s., IČ 256 13 642, aby splnili svou povinnost dle ust. § 529 a násl. odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a odevzdali listinné akcie na jméno emitované společností TEMAMEDICA a.s., které jsou v jejich držení, k přeměně těchto listinných akcií na akcie zaknihované v souvislosti se změnou podoby akcií učiněnou rozhodnutím valné hromady společnosti dne 13.10.2016, a poskytli údaje potřebné pro připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů vedené u účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů.

______________________________________________________________________________

statutární ředitelka společnosti TEMAMEDICA a.s. se sídlem Bassova 40/10, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 256 13 642 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4979 (dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s §529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že dne 13.10.2016 řádná valná hromada Společnosti rozhodla o přeměně podoby akcií společnosti u všech stávajících 1.934 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,– Kč znějících na jméno z listinné podoby na zaknihovanou. V důsledku tohoto rozhodnutí dojde tedy ke změně podoby všech akcií Společnosti z podoby listinné na podobu zaknihovanou (počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny). Akcionáři jsou povinni Společnosti písemně sdělit číslo svého majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován, a to společně se specifikací obchodníka s cennými papíry – účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), u kterého je tento majetkový účet podřazen, to vše ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Statutární ředitelka Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti: k odevzdání všech kmenových listinných akcií na jméno emitovaných Společností, a ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry).

Informace pro akcionáře: Akcionář nahlásí Společnosti pro vydání zaknihovaných cenných papírů tyto údaje, které akcionáři sdělí účastník CDCP, a to prostřednictvím formuláře, který bude akcionářům zaslán: číslo majetkového účtu, na který emitent podá příkaz k vydání zaknihovaných cenných papírů, kód účastníka v CDCP, rodné číslo akcionáře, číslo účtu zákazníků a Identifikátor účastníka v CDCP v případě, že účet akcionáře otevřel účastník CDCP v navazující evidenci na centrální evidenci CDCP. Při žádosti o otevření majetkového účtu informujte účastníka v CDCP, že na tento účet budou připsány cenné papíry na základě pokynu, který podá emitent prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů. Vrácení akcií a předání výše uvedených informací je možné provést v sídle společnosti na adrese Bassova 40/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany, v pracovní dny od 9.00 do 12.00. Termín výměny akcií je třeba dohodnout nejméně 2 (dva) pracovní dny předem na telefonním čísle +420 602 221 001. Akcionáři Společnosti si mohou zřídit účet, na který mají být akcie zaevidovány, u některého z účastníků centrálního depozitáře. Seznam účastníků centrálního depozitáře je uveden na webových stránkách http://www.cdcp.cz/…am-ucastniku.

Statutární ředitelka Společnosti tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá akcie Společnosti v této lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, určí mu k tomu dodatečnou lhůtu deseti dnů. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné a bude dále postupovat v souladu s právními předpisy. Pokud akcionář při odevzdání akcií nesdělí Společnosti číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, určí mu k tomu dodatečnou lhůtu dvou měsíců.

Mgr. Petra Sutorčíková statutární ředitelka společnosti TEMAMEDICA a.s.

Novinky

Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti TEMAMEDICA a.s.svolává valnou hromadu více

Informace o přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií

Vyzýváme všechny akcionáře společnosti TEMAMEDICA a.s., IČ 256 13 642, aby splnili svou povinnost… více

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Statutární ředitelka Společnosti upozorňuje vlastníky akcií prohlášených za neplatné více

Valná hromada akcionářů

Statutární ředitelka akciové společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude… více

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií

Opakovaná výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno v… více

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si Vás informovat o změně sídla společnosti TEMAMEDICA a.s. S platností od 28.1.2015… více

Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu akciové společnosti TEMAMEDICA a.s. konanou dne 22.12.2014. více

Nový produkt – jednorázové prošívané deky

Rádi bychom Vás informovali, že jsme mezi sortiment jednorázových textilií zařadili nový produkt –… více

Nový produkt – ortopedický sklolaminátový obvaz

Jako úplnou novinku nabízíme ortopedický sklolaminátový obvaz, který je voděodolný, lehký, pevný,… více

Nový produkt - podložky s motivy dětského potisku

Ochranné jednorázové podložky Medixpro máme nově také s motivy dětského potisku. Jednorázové… více

Nový produkt - kýlní síťky

Francouzský výrobce kýlních síťek – v portfoliu 9 variant – polyesterové, polypropylenové,… více

Intemporel – systém pro konturování obličeje

Intemporel je unikátní systém pro konturování obličeje. Nástroj na jedno použití je složen z… více